Hyödyllistä tietoa veropakolaisten perillisille

  • 0
  • 6.10.2015

Ihmisten muutto maasta toiseen ja kansainväliset parisuhteet ovat yleistymässä entisestään. Lisääntymässä ovat myös eläkeläisten muutot tai varallisuuden siirto eläkepäivillä toiseen maahan, josta esimerkkinä mainittakoon esimerkiksi Espanja.

Kyseiset asiat tuovat mukanaan haastavia kysymyksiä erityisesti perimystilanteessa; minkä maan lakia sovelletaan perimykseen, minkä maan viranomaiset ovat toimivaltaisia ja miten saan perillisenä siirrettyä Espanjassa sijaitsevan kiinteistön nimiini perintökaaren mukaan suomeksi laaditun perukirjan perusteella. Miten ratkaistaan lainvalintakysymys, mikäli suomen lain mukaan perintöön on sovellettava espanjan lakia tilanteessa, jossa espanjan lain mukaan perimykseen on sovellettava suomen lakia.

Kansainvälisissä perimystilanteissa edellä mainittujen kysymyksien selvittäminen voi viedä paljon aikaa, vaivaa ja rahaa eikä perillinen selviydy asioiden hoitamisesta useinkaan ilman asiantuntija-apua. Perinteisesti EU:ssa ei ole yhtenäistetty jäsenvaltioiden perintöoikeutta, vaan edellä mainittujen kysymysten ratkaisu on jätetty kansallisten lakien ja kunkin maan kansainvälisyksityisoikeudellisten säännösten varaan. Asiassa on kuitenkin otettu ensiaskel myös perintöasioiden yhtenäistämiseen EU-tasolla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 650/2012 toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ja virallisten asiakirjojen hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta perintöasioissa sekä eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotosta astui voimaan 17.8.2015.

17.8.2015 alkaen kansainvälisiin perintöasioihin sovelletaan EU-asetusta, jolla yhtenäistetään ja yksinkertaistetaan perintöasioiden hoitoa, joilla on liittymiä useisiin jäsenvaltioihin. Asetuksen päätarkoituksena on yksinkertaistaa perimykseen sovellettavan lainvalintaa. Asetuksen mukaan perinnönjättäjän perintöön sovelletaan hänen vakituisen asuinpaikkansa lakia, ja myös vakituisen asuinpaikan viranomaiset ovat toimivaltaisia perintöasiassa. Täten mikäli henkilö on eläkepäivillään pysyvästi muuttanut Espanjaan, sovelletaan hänen perimykseensä Espanjan lakia ja Espanjan tuomioistuin on toimivaltainen asiassa.

Asetus tuo mukanaan helpotusta perillisille käytännön asioiden hoitamiseen. Perillisillä on mahdollisuus hankkia perintötodistus, jolla he voivat siirtää omaisuuden helpommin nimiinsä toisessa EU-valtiossa. Ennen asetuksen voimaantuloa vastaavaa EU-tasolla hyväksyttyä perintötodistusta ei ole ollut käytössä, eikä Suomessa kyseistä todistusta esimerkiksi tunneta lainkaan.

Kyseinen asetus on mielestäni EU-tasolla askel oikeaan suuntaan ja välttämätön kansainvälisissä perimystilanteissa ilmenevien ongelmien ratkaisemiseksi. Samalla se herättää myös kysymyksiä ja tuo mukanaan uusia haasteita; milloin asuinpaikan katsotaan siirtyneen pysyvästi toiseen valtioon, mikä on asuinpaikkani valtion perintölainsäädännön sisältö, miten voin varmistua perintöni jakautumisesta haluamallani tavalla. Huomionarvoista on myös, ettei asetuksella ole tarkoitettu harmonisoida perintöverotusta, mikä on edelleen jätetty yksinomaan kansallisen sääntelyn varaan.

Valtiosta toiseen pysyvästi muuttamien henkilöiden on asetuksen voimaantultua syytä tutustua tarkkaan asuinpaikkansa valtion perimystä sääntelevään lainsäädäntöön yllätyksiltä välttyäkseen. EU-valtioiden perintöoikeus eroaa huomattavasti toisistaan, ja useissa maissa velatkin periytyvät seuraavalle sukupolvelle, mikä voi tulla perillisille yllätyksenä. Lisäksi esimerkiksi Saksassa myös vanhemmilla ja aviopuolisolla on lakiosaoikeus perintöön, mikä poikkeaa huomattavasti suomalaisesta järjestelmästä, jossa vain rintaperillisellä on perinteisesti oikeus lakiosaan.

Asetuksen mukaan perittävä voi määrätä testamentilla asetuksen pääsäännöksestä poiketen, että hänen perimykseensä sovelletaan hänen kansalaisuutensa lakia. Asetuksen tultua voimaan on jokaisen ulkomailla pysyvästi asuvan syytä tutustua asuinpaikkansa valtion perintölainsäädäntöön. Epäselvissä tapauksissa suositeltavaa on tehdä testamentti, jolla perimykseen sovellettavasta laista voidaan määrätä pätevästi, ja sovellettava laki on selvillä ja asuinpaikasta riippumattomalla tavalla määritelty.

 

Tuulia Hietaniemi

Kirjoittaja: Tuulia Hietaniemi

Tuulia Hietaniemi, OTM, lakimies, GSM 040 826 9566, Faksi (03) 214 3167, tuulia.hietaniemi@veneskoski.com