Koronaviruksen myötä joustoa lomautuksiin ja YT-menettelyyn

30.3.2020

Koronasta on tullut maailmanlaajuinen epidemia ja sen vaikutukset työelämään tuntuvat vahvasti monissa yrityksissä niin Tampereella kuin vaikkapa Utsjoellakin. Jotta vaikutukset jäisivät mahdollisimman pieniksi ovat sekä työmarkkinakeskusjärjestöt että Suomen hallitus pyrkineet reagoimaan nopeasti tilanteeseen.

Hallitus on antanut 26.3.2020 eduskunnalle esityksen (HE 26/2020 vp), jossa ehdotetaan väliaikaisesti muutettavaksi työoikeuden yleislakia eli työsopimuslakia, merityösopimuslakia ja yhteistoiminnasta yrityksissä annettua lakia siten, että yrityksillä olisi paremmat edellytykset sopeuttaa toimintansa nykyistä nopeammin koronavirusepidemiasta aiheutuvaan äkilliseen ja voimakkaaseen tuotteiden ja palveluiden kysynnän heikentymiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa joustoja lomautuksiin ja yt-menettelyihin.

Työlainsäädännön muutokset eivät ole vielä voimassa, vaan edellyttävät eduskunnan hyväksynnän. Muutokset pyritään kuitenkin saamaan voimaan nopealla aikataululla ja esityksen mukaan ne tulevan olemaan voimassa 30.6.2020 saakka. Nämä muutokset tulevat koskemaan kaikkia yrityksiä ja järjestöjä.

Koska muutokset eivät ole vielä voimassa, on syytä käydä läpi ohjeet yrityksille  lomautuksiin sekä nykyisillä lainsäännöksillä että tulevilla säännöksillä.

1. Lomautukset nykyisillä työlainsäännöksillä

Alle 20 hengen yritykset

 Yhteistoimintalaki ei koske yrityksiä, joissa työskentelee alle 20 henkilöä.

Voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. Lomautukset saa siten voimaan nopeimmillaan 14 päivässä. Lomautusilmoitusaika koskee kaikkia yrityksiä.

Vähintään 20 hengen yritykset

Mikäli yrityksessä on vähintään 20 työntekijää, on ennen lomautusilmoituksia hoidettava yt-menettely. Kutsu yt-menettelyyn on annettava viimeistään 5 päivää ennen neuvottelujen aloittamista. Pääsäännöt yt-neuvottelujen kestosta taas ovat seuraavat:

  • Jos työnantajan harkitsemat irtisanomiset, lomauttamiset tai osa-aikaistamiset kohdistuvat alle 10 työntekijään taikka enintään 90 päivää kestävät lomauttamiset kohdistuvat vähintään 10 työntekijään, yt-neuvotteluja tulee käydä vähintään 14 päivän ajan, jos ei toisin sovita.
  • Jos työnantajan harkitsemat irtisanomiset, 90 päivää pidemmät lomauttamiset tai osa-aikaistamiset kohdistuvat vähintään 10 työntekijään, yt-neuvotteluja on käytävä vähintään 6 viikkoa, jos ei toisin sovita.

Edellä mainituista säännöksistä seuraa, että yrityksissä, joissa työskentelee säännönmukaisesti vähintään 20 henkilöä, lomautukset saadaan yt-menettelyjen kautta voimaan aikaisintaan aikataululla (5+14 +14) 33 päivää tai (5+42+14) 61 päivää.

Poikkeustilanteeseen soveltuva menettely:

Sekä työmarkkinajärjestöt ja että hallitus ovat yhteisymmärryksessä todenneet, että nykytilanne täyttää yhteistoimintalain 60 §:ssä säädetyn poikkeuksellisen tilanteen kriteerit. Koronavirus tulkitaan siten sellaiseksi poikkeukselliseksi kriisiksi, että yrityksillä on mahdollisuus irtisanomisiin ja lomautuksiin ilman edeltäviä yt-neuvotteluja. Arvio tehdään tapauskohtaisesti. Kun perusteita poikkeamiselle ei enää ole, työnantajan on viivytyksettä käynnistettävä yt-neuvottelut. Toimenpiteiden laillisuus otetaan siis ikään kuin jälkikäteen tarkasteluun.

Tällä hetkellä voimassa olevilla säännöksilläkin on siten mahdollisuus lomautuksiin ilman yt-menettelyä, kunhan perusteet ovat olemassa. Tällöin lomautuksen saa voimaan pelkästään ilmoittamalla lomauttamisesta työntekijälle 14 päivää ennen lomautuksen alkamista.

Mikäli yritys päätyy lomauttamisiin ilman yt-menettelyä, tulee huomata, että poikkeuspykälä ei vapauta yritystä yt-neuvottelujen järjestämisestä vaan ainoastaan siirtää neuvotteluvelvollisuutta.Jenna Barrow (asianajaja, varatuomari)

2. Työlainsäädäntöön valmisteilla olevat muutokset

Työlainsäädäntöön valmisteilla olevia joustoja

  • Lomautusilmoitusaika lyhennetään nykyisestä 14 päivästä 5 päivään
  • Yhteistoimintalain vähimmäisneuvotteluaikoja lyhennetään lomautustilanteessa nykyisestä 14 päivästä ja nykyisestä 6 viikosta molemmista 5 päivään.
  • Lomautusoikeus laajennetaan koskemaan myös määräaikaisia työsopimuksia samassa laajuudessa kuin toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia. Lomautustilanteessa työntekijälle tulee oikeus työttömyysturvaan sekä oikeus purkaa työsopimus määräaikaisuudesta huolimatta.
  • Yrityksille sallitaan työsuhteen purku myös koeajalla tuotannollisella ja taloudellisella perusteella. Samalla säädetään, että koeaikapurussa ei tule työttömyysturvan karenssia eikä omavastuupäiviä.
  • Jos työntekijä on irtisanottu koronatilanteen vuoksi toteutettujen määräaikaisten työlainsäädännön muutosten aikana, työnantajan takaisinottovelvollisuutta pidennetään 9 kuukauteen.

Muutosten vaikutus lomautuksiin alle 20 hengen yrityksissä

Kunhan muutokset saadaan voimaan, työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle 5 päivää ennen lomautuksen alkamista. Lomautukset saa siten voimaan nopeimmillaan 5 päivässä. Myös määräaikaisia työntekijöitä on mahdollisuus lomauttaa ja työntekijän työsuhteen voi purkaa taloudellisin ja tuotannollisin perustein myös koeaikana, mikä taas voi säästää yrityksen lomautukseen liittyviltä kuluilta sekä ilmoitusajalta.

Muutosten vaikutus lomautuksiin vähintään 20 hengen yrityksissä

Kutsu yt-menettelyyn on edelleen annettava viimeistään 5 päivää ennen neuvottelujen aloittamista. Tähän ei ole tulossa muutosta.

Yt-neuvottelujen määräajat kuitenkin muuttuvat olennaisesti siten, että vähimmäisneuvotteluaika lyhennetään lomautustilanteessa nykyisestä 14 päivästä ja nykyisestä 6 viikosta molemmista 5 päivään. Työnantajan on kuitenkin ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle 5 päivää ennen lomautuksen alkamista.

Myös määräaikaisia työntekijöitä on mahdollisuus lomauttaa. Työntekijän työsuhteen voi purkaa taloudellisin ja tuotannollisin perustein myös koeaikana, mikä taas voi säästää yrityksen lomautukseen liittyviltä kuluilta sekä yhteistoimintamenettelyltä.

Yrityksen vaihtoehdot lomautuksiin poikkeusoloissa tulevat siten olemaan seuraavat:

  1. Lomautus nopeutetulla yt-menettelyllä

Lomautukset voi toteuttaa nopeutetun yt-menettelyn kautta, jolloin lomautukset saadaan voimaan aikaisintaan 15 päivän aikataululla (5+5+5). Eli toisin sanoen aikaa kuluu kutsun lähettämiseen 5 päivää, yt-menettelyyn 5 päivää ja lomautusilmoitukseen 5 päivää.

  1. Tilapäinen helpotus lomautuksiin poikkeuspykälällä

Yritys voi päättää nojautua yhteistoimintalain 60 §:ään ja toteuttaa lomautukset ilman edeltäviä yt-neuvotteluja. Tällöin, muutosten voimaan tultua, lomautukset saadaan voimaan 5 päivässä eli pelkästään ilmoittamalla lomauttamisesta työntekijälle 5 päivää ennen lomautuksen alkamista. Tämän osalta on kuitenkin huomattava, että poikkeuspykälä ei vapauta yritystä yt-neuvottelujen järjestämisestä vaan ainoastaan siirtää neuvotteluvelvollisuutta.

3. Lomautukset työehtosopimuksia noudattaen

Työoikeuden lainsäädäntö määrittelee vähimmäisehdot työsuhteisiin, joihin ei sovelleta työehtosopimusta. Työehtosopimuksissa voi siis olla laista poikkeavia määräyksiä. Jos työantaja kuuluu jonkun työehtosopimusten piiriin, on tämän noudatettava alan työehtosopimuksen määräyksiä.

Tältä osin onkin otettava huomioon, että työmarkkinajärjestöt ovat jo neuvotelleet ja sopineet keskenään väliaikaisista muutoksista työehtosopimuksiin. Muun muassa lomautusilmoitusaikoja on siten alakohtaisesti (mm. kaupan ala, majoitus- ja ravitsemisala, tegnologiateollisuuden ala) jo väliaikaisesti muutettu. Lomautusilmoitusaika on lyhennetty nopeimmillaan viiteen päivään. Lisäksi muutoksilla on lyhennetty esimerkiksi yhteistoimintaneuvottelujen määräaikoja.

Työehtosopimusten määräykset on tarkistettava alakohtaisesti.

Epäselvissä tilanteissa kannattaa aina ottaa yhteyttä työoikeusasioihin ja riitojen sovitteluun perehtyneeseen asianajajaan.

Jenna Barrow

asianajaja, varatuomari

Vaihde (03) 213 2903
GSM 050 361 5354
jenna.barrow@veneskoski.com


Aiheeseen liittyvät hakusanat: työoikeus tampere, työoikeus asianajaja tampere, asianajotoimisto tampere, koronakriisi, lomautukset työlainsäädäntö, yt-laki


Jaa tämä artikkeli!
Posted in Työoikeus ja työsuhdeasiat, Yleinen.